post

اختراع

اختراعمواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت نیستندمدت اعتبار ورقه اختراعقوانین
بر پایهٔ قوانین ایران «اختراع» عبارت است از نوآوری‌ای که کاربرد صنعتی یا کشاورزی داشته باشد . قانون ثبت طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و اختراع دو ویژگی را برای اختراع ذکر کرده‌است:

۱. یک ابتکار جدید باشد؛. ابتکاری بودن اختراع یعنی اینکه اختراع برای شخص دیگری با مهارت عادی در صنعت مورد نظر اختراع، واضح و معلوم نباشد. یعنی درجه‌ای از خلاقیت و اندیشه در اختراع بکار رفته باشد. جدید بودن یعنی اینکه اختراع در آن صنعت یا فن از قبل موجود نباشد و در جهان جدید باشد. بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که کافی است که اختراع در ایران جدید باشد، در حالیکه قانون صراحت دارد به جدید بودن اختراع در جهان. کاربرد صنعتی به جنبه علمی و کاربردی محصول یا فرایند اشاره دارد.

۲.دارای کاربرد صنعتی باشد.

کشفیات با توجه به قانون به عنوان اختراع قابل ثبت نیستند.

• نظریه‌های علمی و روش‌های ریاضی به عنوان اختراع قابل ثبت نیستند. به نظر می‌رسد علت آن جلوگیری از به انحصار گرفتن علم و دانش است.

• برای حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای قانون خاص وجود دارد اما برخی از نرم‌افزارهایی که دارای ویژگی‌های اختراع باشند را می‌توان بعنوان اختراع ثبت کرد.

اختراع حقی است که به مالک اختراع برای خلق یک اختراع جدید اعطاء می شود و عموما در کشور های مختلف مدت اعتبار ورقه اختراع برای مدت زمان محدود ۲۰ سال اعطاء می شود . بر طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ،اعتبار گواهینامه اختراع ،پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این ۲۰ سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه توسط متقاضی ثبت اختراع می باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه سالانه اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و با گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می شود.
ماده١ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه میکند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل مینماید.

ماده٢ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است وشامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز میشود.

ماده٣ـ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر میکند و دارنده آن میتواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.

ماده٤ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است: الف ـ کشفیات، نظریههای علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری. ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجامکار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی. ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان. این بند شامل فرآوردههای منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمیشود. د ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیلدهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها. هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیشبینی شده باشد. فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. و ـ اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

ماده٥ ـ چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است: الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد. ب ـ اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق میگیرد. ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرداند، مشروط بر اینکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت. د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل میشود. هـ ـ درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد. و ـ نام مخترع در گواهینامه اختراع قید میشود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

ماده٦ ـ اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده میشود، باید موضوعی راکه حمایت از آن درخواست میشود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه های مربوطه رادربرداشته باشد.. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود: الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع دراظهارنامه درج شود. ب ـ درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد. ج ـ ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی درفن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمیتوان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده٧ ـ متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است میتواند آن را مسترد کند.

ماده٨ ـ اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دستهای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمیشود. متقاضی میتواندتا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است: الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند. ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء،مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.

ماده٩ـ متقاضی میتواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیهای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم میتواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. درصورت درخواست حق تقدم: الف ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی میخواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامهای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد. ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود. درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی میشود.

ماده١٠ـ بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده وعیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند: الف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریهای که متقاضی درمورد نتایج بررسیهای انجام شده درخصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است. ب ـ تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است. ج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی. د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بیاعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی.

ماده١١ـ اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد: الف ـ ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا میشود. ب ـ ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر میکند. ج ـ توصیف اجمالی اختراع. اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهدکرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بودولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده١٢ـ چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است، اداره مالکیت صنعتی ازمتقاضی دعوت میکند تا نقشه ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.

ماده١٣ـ پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین نامه آن، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام میدهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ میکند.

ماده١٤ـ اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید: الف ـ درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند. ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند. ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند. د ـ به درخواست دارنده گواهینامه اختراع، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکوردر اظهارنامه اولیه ای که اختراع براساس آن ثبت شده است، تجاوز نکند.

ماده١٥ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است: الف ـ بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود: ۱ ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد: اول ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده. ۲ ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: اول ـ استفاده از فرآیند. دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می آید. ب ـ مالک میتواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند(الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند. ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود: ۱ـبهره برداری ازکالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق اودر بازار ایران عرضه میشود. ۲ـ استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور میشود. ۳ـ بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام میشود. ۴ـ بهره برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده میکرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است. د ـ حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء(۴) بند (ج) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده میشده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

ماده١٦ـ اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیستسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی میشود. به منظور حفظ اعتبارگواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس ازگذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آئیننامه این قانون تعیین میشود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت میگردد. تأخیر در پرداخت، حداکثرتا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار میشود.

ماده١٧ـ دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، میتوانند از اختراع بهره برداری نمایند: الف ـ درمواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهرهبرداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مطرح و درصورت تصویب، با تعیین کمیسیونمذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری مینماید. ب ـ بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه میباشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذینفع دیگرتوضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون میتواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری ازاختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدودهای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند. ج ـ درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد وامکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وزیر یابالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره برداردیگر صادر میشود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه راکسب کرده اند، بقاء تصمیم را ایجاب مینماید آن تصمیم را لغو نمیکند. درمواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است، میتوان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیینشده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری میشود، انتقال داد. د ـ اجازه بهره برداری موضوع این ماده، مانع انجام امور زیر نیست: ۱ ـ انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع، با رعایت مقررات این ماده. ۲ ـ بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (۱۵) ۳ ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده. هـ ـ درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که بهموجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یاشخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود. و ـ بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند، برای عرضه در بازار ایران است. ز ـ اجازه کمیسیون درخصوص بهرهبرداری از اختراع در زمینه فناوری نیمههادیها، تنها در موردی جایز است که به منظوراستفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط تشخیص دهد که نحوه استفاده ازاختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است. ح ـ پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر میشود قابل صدور است: ۱ـ درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، ادارهمالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت، بدون موافقت مالک آن،صادر میکند. ۲ـ درمواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر میکند. ۳ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذیربط پرداخت شود وشرایط پرداخت، تعیین میشود. ۴ـ درصورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است. ۵ ـ درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر میباشد. ۶ ـ درصورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، اجزاء(۱) و (۲) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند (ط)این ماده قابل اعمال است. ط ـ تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.

ماده١٨ـ هر ذینفع میتواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۴) ،(۲) ،(۱) و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر میشود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی میشود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ میگردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن رادراولین فرصت ممکن منتشر میکند.

ماده١٩ـ چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یادستگاههای ذیربط منعکس مینماید. دستگاههای مذکوردر خصوص امکان بهره برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدورپروانه بهره برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام مینماید.

post

طرح صنعتی

طرح صنعتی مدارک مورد نیازقوانین
طرح صنعتی چیست؟

در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند. بنابر این به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از: ۱- ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا ۲- ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا ۳- ترکیبی از موارد فوق طرح صنعتي در انواع گسترده اي از محصولات صنعتی و صنايع دستي بكار برده مي شود.؛ از ابزار فني و تجهيزات پزشكي گرفته تاساعت ها، جواهرات، كالاهاي لوكس و تجملي، ابزار خانگي، وسايل الكتريكي، ماشين هاي سواري، و از طر ح هاي نساجي گرفته تا كالاهاي تفريحی، همه مي توانند مشمول طرح صنعتي باشند.

چرا طرح های صنعتی باید حمایت شوند؟

طرح صنعتي آن چيزي است كه كالا را خوشايند و جذاب مي نماياند و لذا به ارزش تجاري و قابليت فروش يك محصول مي افزايد و حتی ممکن است علت منحصر به فرد فروش محصولات باشد حمایت از طرح صنعتی از طریق ثبت آن در مراجع ثبت صورت می گیرد و به موجب آن مالک از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیر مجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این امر از نظر تجاری کاری بس مهم است و توانایی رقابت و کسب و کار را بهبود می بخشد. اين امر، همچنين به مالك يك طرح کمك مي كند تا اطمينان يابد كه مي تواند در اثر فروش انحصاري طرح خود سرمايه اي را كه قبلا صرف كرده، باز يابد . يك نظام كارآ در ثبت وحمايت از طر ح ها و ابتكارات شخصي، منفعت مصرف كننده و بطور عام افکار عمومی را نيز در پي مي آورد. به اين دليل كه در اثر رسميت يافتن كار ثبت، زمينه رقابت سالم، صداقت در تجارت، برانگيختن و تشويق ابتكارات، بخصوص در عرصه زيبانمايي، گسترش می يابد. حمايت از طرح هاي صنعتي تقويت قوة ابتكار در بخش هاي توليدي و صنعتي و نيز صنايع دستي و هنرهاي سنتي را به همراه داشته، به رشد اقتصادي كمك مي كند و اين امر موجب مي شود تا بخش هاي مذكور در فعاليت هاي تجاري و صادرات توليدات ملي مشاركت نمايند.

حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می دهد؟

هرگاه یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیر مجاز یا تقلید توسط شخص ثالث برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است منع شوند. شایان ذکر است قانون و شیوه عملکرد هر کشور ، حوزه اصلی حمایت از طرح های ثبت شده را معین خواهد کرد به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۸ قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب ۱۳۸۶ این حقوق را اینچنین بر می شمرد: الف – بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن است . ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی . ج- مالک طرح صنعتی ثبت شد ه، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب)این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

مدارک مورد نیازشخص حقیقی: 

-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

– کپی شناسنامه و کارت ملی طراح

– نمونه کالا / عکس

– آدرس و کد پستی

مدارک مورد نیازشخص حقوقی :

-روزنامه تاسیس شرکت

– روزنامه تغییرات شرکت

– کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

– کپی شناسنامه و کارت ملی طراح

– نمونه کالا / عکس

-آدرس و کد پستی

ماده٢٠ـ از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمیباشد.

ماده٢١ـ طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است که ازطریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل ازحق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است.

ماده٢٢ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود، همراه نقشه، عکس وسایرمشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآوردههایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده میشود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی میتواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود. اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذیحق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

ماده٢٣ـ مفاد مواد (۹) ،(۵) و بند (ج) مواد(۱۱) و (۱۵) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است.

ماده٢٤ـ دو یاچند طرح صنعتی را میتوان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آنکه مربوط به یک طبقهبندی بینالمللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.

ماده٢٥ـ ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.

ماده٢٦ـ متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید.

ماده٢٧ـ بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود: الف ـ تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد. ب ـ اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز اینکه طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط میباشد، بررسی میکند. ج ـ درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر مینماید در غیر اینصورت اظهارنامه را مردود اعلام میکند. د ـ هرگاه درخواستی طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمیشود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر میکند. پس ازانقضاء مدت تأخیر درخواست شده، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبتشده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت واطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه میشود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.

ماده٢٨ـ حقوق ناشی ازثبت طرح صنعتی،مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیراست: الف ـ بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است. ٧ ب ـ بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی. ج ـ مالک طرح صنعتی ثبت شده، میتواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. د ـ مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را میتوان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع میشود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

ماده٢٩ـ هر ذینفع میتواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یاقائم مقام قانونی او نیست. مفادقسمت اخیر ماده(۱۸) دراین خصوص نیزاعمال میشود.

post

ثبت شرکت سهامی خاص

تعریفمدارک مورد نیاز موارد تعیین شده الزامیقوانین مراحل انحلال
شرکت سهامی خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود.

 • مرحله اول:
 1. کپی شناسنامه برابر با اصل اعضائ هیئت مدیره و بازرسین
 2. کپی کارت ملی برابر با اصل اعضاء هیئت مدیره و بازرسین
 3. گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره و مدیر عامل از پلیس +۱۰
 • مرحله دوم(تمامی فرمهای ذیل به عهده موسسه ماهان میباشد)
 1. دو برگ اظهارنامه دو نسخه از اساسنامه
 2. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره

 • میزان سرمایه: حداقل میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان میباشد. وشرکاء میتوانند بیشتر از این میزان سرمایه شرکت خود را تعیین کنند.

* توضیح اینکه در شرکت سهامی خاص ۳۵%از کل سرمایه اولیه به حساب شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها تازمان آگهی تاسیس بلوکه میشود.

 • تعیین حق امضاء: امضاء اوراق اداری مانند نامه های اداری و اوراق تعهدآور مانند سفته و چک
 • سمتها در شرکت : تعیین سمت در شرکتها به انتخاب خود افراد میباشد.

الف-مدیرعامل

ب-رئیس هیئت مدیره

ج- نائب رئیس هیئت مدیره

د- بازرس اصلی

ه- بازرس علی البدل

* تعیین سمت و حق امضاءو میزان سرمایه در شرکتها به انتخاب خود افراد میباشد

ماده ۱ قانون تجارت: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنها است.

ماده ۲ قانون تجارت: شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.

ماده ۳ قانون تجارت: در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد.

ماده ۴ قانون تجارت: شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود

نوع اول – شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.

نوع دوم – شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است.اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.

ماده۱۰۹(ل. ا .ق.ت) به استناد این ماده مدت مدیریت در شرکتهای سهامی خاص به مدت دو سال میباشد.

درموقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشي از بين سهامداران انتخاب (منشي مي تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئيس رسميت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف) تصويب اساسنامه

ب) انتخاب هيات مديره

ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت اقدام مي نمايد و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هيات رئيسه بايد امضا شود.

( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت (هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب ومدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر باشد.

شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند :

 • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد
 • در صورت ورشکستگی 
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند
 • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب به این طریق خواهد بود که اشخاص ذی نفع به دادگاه مراجعه و در موارد ذیل انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می نمایند:

در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف مانده باشد.

در صورتیکه مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.

مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.

post

ثبت شرکت سهامی عام

ا قدامات قبل از ثبت قطعی شرکتقوانین شركتهاي تعاوني توليدومصرف
موسسین شرکتهای سهامی عام یعنی صاحبان سهام که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته و حداقل۲۰% کل سرمایه را متقبل و پرداخت نمایند باید قبل از ثبت قطعی شرکت اقدامات ذیل را انجام دهند:

 1. اخذ مجوز برای تاسیس شرکت در مورد موضوع شرکت
 2. طرح و تهیه مقدماتی اساسنامه شرکت
 3. طرح و تهیه اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
 4. تعهد بر پرداخت حداقل ۲۰% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل۳۵% از مبلغ تعهد شده به حسابی که بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک های کشور افتتاح شده و دریافت گواهینامه از بانک مربوطه مبنی بر واریز مبلغ تعهد شده توسط موسسین
 5. دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها
 6. ارائه کلیه اسناد و مدارک بالا به اداره ثبت شرکتها همراه با تنظیم اظهارنامه
 7. انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالنتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی موسس منتشر می سازد، (پس از دریافت مجوز جهت انتشار اعلامیه پذیره نویسی از اداره ثبت شرکتها)
 8. تشکیل مجمع عمومی موسس
 9. صریح و منجز بودن موضوع شرکت
ماده ۱۹۰ قانون تجارت:

شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده ازارباب حرف تشكيل مي شودوشركاءمشاغل خودرابراي توليدوفروش اشياءيااجناس بكار مي برند.
ماده ۱۹۱قانون تجارت :
اگردر شركت توليد يكعدد ازشركاءدرخدمت دائمي شركت نبوده ياازاهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايد ازشركائي انتخاب شوندكه حرفه آنهاموضوع عمليات شركت است.
ماده ۱۹۲ قانون تجارت:
شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود :
۱- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره راشركاءايجادكرده ياخريده باشند.
۲- تقسيم نفع وضرربين شركاءبه نسبت خريدهريك ازآنها
ماده ۱۹۳ قانون تجارت :
شركت تعاوني اعم ازتوليديامصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يابرطبق مقررات مخصوصي كه باتراضي شركاءترتيب داده شده باشدتشكيل بشودولي درهرحال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعايه است.
ماده ۱۹۴ قانون تجارت:
درصورتي كه شركت تعاوني توليديامصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شودحداقل سهام ياقطعات سهام ده ريال خواهدبودوهيچيك از شركاءنمي تواننددر مجمع عمومي بيش ازيك راي داشته باشد.

post

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری
کیش – قشم – انزلی – اروند – چابهار- ارس – ماکو – سلفچگان
مزایای ثبت شرکت در کیشمدارک ثبت شرکت در کیش

 1.  معافيت مالياتي ۲۰ ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي.
 2. ورود اتباع خارجي بدون اخذ رويداد
 3.  صد درصد مالکیت خارجی
 4. تضمين و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي.
 5. عدم محدوديت در انتقال ارز به ديگر مناطق آزاد ايران يا ساير كشورها.
 6. خدمات پولي و بانكي انعطاف پذير.
 7. خدمات گسترده بانكي و بيمه اي (دولتي/خصوصي)
 8. انجام معاملات ارزي آسان.
 9. فعاليت "بورس بين المللي اوراق بهادار" و "بورس نفت و محصولات پتروشيمي".
 10. معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي.
 11. ثبت سهل و آسان شركتها، موسسات صنعتي، موسسات فرهنگي و مالكيت معنوي.
 12. تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا .
 13.  مقررات آسان براي ورود كالاهاي مجاز.
 14. امكان صادرات كالاهاي توليد شده در كيش به سرزمين اصلي در چارچوب نظام ارزش افزوده .
 15.  فروش/ اجاره زمين براي ايرانيان و اجاره طويل المدت زمين براي خارجيان .
 16.  شرايط و مقررات ساده كار و دسترسي به نيروي كار ماهر.
 17.  نرخهاي مناسب براي مصرف انرژي .
 18. وجود دانشگاهها و مراكز علمي متعدد و معتبر.
 19.  موقعيت استراتژيك و نزديكي به مناطق نفت خيز عسلويه.
 20. بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورها با ظرفيت ۱۰ هزار تن .
 21.  نرخ هاي ترجيحي براي ساخت واحدهاي صنعتي Hi- Tech .
 22.  نرخهاي ترجيحي براي ساخت هتل و اماكن تفريحي. هتل هاي داراي Brand بين المللي از امتيازات بيشتري بهره مند خواهند شد.

الف) مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش
۱- شرکتنامه تکمیل شده که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد ۲ نسخه
۲- تقاضانامه ۲ نسخه
۳- اساسنامه۲ نسخه
۴- صورتجلسه مجمع عمومی و موسسین ۲ نسخه
۵- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا و مدیران شرکت (جهت افراد حقوقی بجای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه رسمی ارایه شود)
۶- تقویم نامه سرمایه غیرنقدی توسط شرکا (اگر تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد گردید.)
ب) مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کیش
۱- اظهارنامه ۲ نسخه
۲- اساسنامه ۲ نسخه
۳- صورت جلسه مجمع عمومی و موسسین
۴- صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
۵- گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه از یکی از بانکهای جزیره کیش
مدارک لازم جهت ثبت شرکت در قشم

 • ثبت شرکت مسولیت محدود در قشم
 1. دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد
 2.  دو نسخه تقاضا نامه
 3.  دو نسخه اساسنامه
 4.  دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 5.  فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگهی روز نامه ارائه میشود(
 6. تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد(
 • ثبت شرکت سهامی خاص در قشم
 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده.
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان
 5.  گواهی از یکی از بانکهای جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵% سرمایه باشد